Náš tým

Mgr. Karolina Homolová

O MNĚ

Narodila jsem se v Chomutově. V roce 1997 jsem na Karlově univerzitě absolvovala speciální pedagogiku se zaměřením na poradenství a učitelství a následně další vzdělávání v oblasti poradenské a terapeutické činnosti. Nadále využívám pro svůj profesní rozvoj institutu skupinové a individuální supervize, odborných sympozií, Dnů rodinné terapie atd. Kromě poradenství, terapie a supervize se věnuji lektorování kurzů pro pedagogickou veřejnost (zejména oblast vztahů v sociální skupině, výchovné potíže, kázeň a reedukace specifických poruch učení), rodiče a pěstouny.

Další specializační odborné vzdělání

 • Komplexní výcvik v rodinné a systemické terapii včetně supervize (IRT Praha, dr. Gjuričová - dr.Kubička - MUDr. Brodová)
 • Výcvik ve vedení problémových třídních kolektivů (PhDr. Richard Braun, IPPP Praha)
 • Kurz školení certifikátorů pro certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence UNL (IPPP Praha)
 • Diagnostika třídních kolektivů I., II. (PhDr. Richard Braun, IPPP Praha)
 • Kurz psychologie pro speciální pedagogy CŽV (UK Praha, FF)
 • Autogenní trénink (COR)
 • Ostrov rodiny (PhDr. Zdeněk Rieger, IPIPAPP)
 • Sociální klima školní třídy (Prof. Mareš, IPPP Praha)
 • Skupinové supervize pod vedením PhDr. Věry Raškové (Personalia Praha)

Profesní organizace a spolky

 • Řádný člen profesní organizace Česká asociace pro psychoterapii ČAP(od roku 2019) a
 • Řádný člen profesní organizace Společnost rodinných a systemických terapeutů SOFT (od roku 2022)

Lektorská a publikační činnost

 • Lektorování vzdělávacích aktivit pro pěstouny (2014 - dosud)
 • Lektorování semináře „Sociometricko – ratingový dotazník V. Hrabala st.“ pro IPPP a AUDENDO Praha a dalších kurzů v oblasti PPRCH a školské problematiky pro různé subjekty a instituce (2005 - dosud)
 • Spoluautorka Sociometricko – ratingový dotazník V. Hrabala, st. - příručka, Praha, Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR Praha, 2005, první vydání ISBN 80-86856-09-7

Profesní činnost

 • Certifikovaný systemický terapeut (2019)
 • Soukromá terapeutická praxe (2014 - dosud)
 • Supervizor programů školské primární prevence rizikového chování (2017 - 2021)
 • Certifikátor programů školské primární prevence (2005 - dosud) a člen výboru pro udělování certifikací odborné způsobilosti (2014 - 2018)

PhDr. Kamila Mejstříková

O MNĚ

Narodila jsem se v Mostě. V roce 2011 jsem na Karlově univerzitě absolvovala obor Psychologie (podobor Psychologie a speciální pedagogika) a následně v roce 2012 rigorózní řízení v oboru Psychologie.

Aktuálně se věnuji psychologickému poradenství a diagnostice (dg. kognitivních schopností, dg. osobnosti, vyšetření profesní orientace) na dvou základních školách a v soukromé praxi. Jsem lektorkou kurzů pro pedagogickou veřejnost (zejména oblast psychiatrických onemocnění – ADHD, úzkostné a depresivní poruchy, sy CAN; prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích) a pro pěstouny.

Další specializační odborné vzdělání

 • Komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (dokončena sebezkušenostní část v rozsahu 500 výcvikových hodin a teoretická výuka psychoanalýzy 200 hodin zakončená závěrečnou zkouškou)
 • Absolvované kurzy testových metod (IDS, TAT a odvozené metody, MMPI-2, LPAD)
 • Absolvování kurzu Základy krizové intervence, sy CAN, Psychické potíže v dětském a adolescentním věku, Aktuální drogová scéna v České republice
 • Osvědčení pro samostatnou realizaci bilanční dignostiky

Profesní činnost

 • Soukromá terapeutická praxe (2014 - dosud) - individuální, párové, rodinné a skupinové poradenství, psychologická diagnostika (dg. kognitivních schopností, osobnosti, kariérové poradenství, pracovní diagnostika)
 • Školní psycholog na základních školách (2014 - dosud)
 • Lektorování vzdělávacích aktivit pro pěstouny (2014 - dosud)
 • Lektorování pro pedagogickou veřejnost (2016 - dosud)

Mgr. Kateřina Klímová

O MNĚ

Narodila jsem se v Mostě. V roce 2012 jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci absolvovala obor psychologie. 

V současné době se věnuji psychologickému poradenství a diagnostice na základní škole a v soukromé praxi. V oblasti diagnostiky se zaměřuji hlavně na vyšetření kognitivních schopností a profesní orientace. Jsem lektorkou kurzů pro pedagogickou veřejnost (syndrom ADHD; syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte; úroveň intelektu a vzdělávání dětí) a věnuji se rovněž povinnému vzdělávání pěstounů.

Další specializační odborné vzdělávání

 • Osvědčení pro samostatnou realizaci bilanční dignostiky
 • KUPOZ 1 práce s programem pro rozvoj pozornosti: stupeň Junior
 • Kurz "Psycholog ve zdravotnictví" zakončený závěrečnou zkouškou
 • Absolvované kurzy testových metod: Expert pro práci s metodou Socioklima, Screening poruch autistického spektra (CAST a CARS), Test stromu, Test apercepce ruky, Lüscherův barvový test, FDT

Profesní činnost

 • Soukromá terapeutická praxe (2015 - dosud) – individuální, párové, rodinné a skupinové poradenství, psychologická diagnostika (dg. kognitivních schopností, vyšetření profesní orientace)
 • Školní psycholog na základní škole (2014 - dosud)
 • Lektor povinného vzdělávání pěstounů (2018 - dosud)
 • Lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (2016 - dosud)

Mgr. Kateřina Bukvajová

O MNĚ

Narodila jsem se v Mostě. V roce 1995 jsem na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem absolvovala speciální pedagogiku se zaměřením na poradenství a učitelství. 

Pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně v Mostě jako diagnostik specifických poruch učení u dětí, adolescentů i dospělých a jako metodik prevence rizikového chování, dále na SSZŠ v Litvínově jako školní speciální pedagog. Kromě poradenství a diagnostiky se věnuji také lektorování kurzů pro pedagogické pracovníky, rodičovskou veřejnost a pěstouny. 

Další specializační odborné vzdělání

 • Účastnice výcviku v systemické terapii od roku 2020 doposud (ISZ - Management centrum a Narratio Institut)
 • DYSTEST - baterie testů pro diagnostiku SPU u studentů VŠ a uchazečů o VŠ studium (PhDr. Peňáz)
 • Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob (PhDr. Cimlerová)
 • Sociální klima školní třídy (Prof. Doc. PhDr. Mareš, CSc.)
 • První pomoc při šikanování (Dr. Kolář)
 • Sociometricko-ratingový dotazník (IPPP Praha)
 • Klima a kázeň (Dr. Vrbková)
 • Výcvik a supervize Test barvově slovního diferenciálu (PhDr. Ricklová)
 • Diagnostika třídních kolektivů (PhDr. Braun, PhD.)
 • Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií (PhDr. Krejčová, PhD., Mgr. Et Mgr. Pospíšilová)
 • Pravidelné supervize v oblasti práce se třídou i individuálního vedení dětí pod vedením Mgr. Kateřiny Skalické
 • MBTI I, II, III, IV - typologie osobnosti (Mgr. Jiřina Majerová – Stang)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina)
 • Koučink pro ředitele (Koučink akademie Libchavy)

Profesní činnost 

 • Soukromá terapeutická praxe (2015 - dosud) - individuální, párové a rodinné poradenství, koučink
 • Diagnostika specifických poruch učení u dětí, adolescentů i dospělých (1995 - dosud)
 • Lektorování akreditovaných seminářů v rámci DVPP (2014 - dosud)
 • Mapování třídních kolektivů (2008 - dosud)
 • Lektorování vzdělávacích aktivit pro pěstouny  (2017 - dosud)
 • Členka týmu Centra kolegiální podpory pro šíření metody FIE - program pro rozvoj kognitivních funkcí (2016 - dosud)

Mgr. Petr Bureš

O MNĚ

Narodil jsem se v Mostě, během vysokoškolských studií jsem bydlel v Praze a od roku 2017 bydlím v okrese Chomutov. V roce 2011 jsem úspěšně zakončil studium na pedagogické fakultě UK obor pedagogika - rodinná výchova.  V roce 2009 jsem začal učit na základní škole a postupně si uvědomoval, jak jsou důležité vztahy mezi spolužáky. Zájem o skupinovou dynamiku mě dovedl ke studiu  metodika prevence a následně k absolvování pětiletého sebezkušenostního kurzu se zaměřením na vedení růstových skupin a školních tříd. V roce 2018 jsem přestal působit jako učitel na základní škole a stal jsem se lektorem a metodikem v organizaci CEDU, která se věnuje metodické podpoře žákovských parlamentů a studentských rad v ČR. V CEDU působím od roku 2009 jako externí lektor a v roce 2018 jsem se stal kmenovým zaměstnancem. Od roku 2018 působím také v oblasti psychologického poradenství. Dále se věnuji také tématu klima tříd (práce s třídními kolektivy i učitelskými sbory ve školách) a jsem lektorem prožitkových kurzů se zaměřením na vztahy v kolektivu.

Další specializační odborné vzdělání

 • Kurz mentorování v délce 80 h. (Společnost pro kvalitu školy; 2020)
 • Sebezkušenostní výcvik KVP ve vedení tříd a skupin osobnostního růstu v délce 600 h.(Život bez závislosti, PhDr. Helena Vrbková; 2019)
 • Metodický kurz zážitkové pedagogiky v délce 80 h. (Prázdninová škola Lipnice; 2019)
 • Kurz koučování v délce 80 h. (Škola manažerského rozvoje; 2016)
 • Studium k výkonu specializovaných činnosti - prevence sociálně patologických jevů v délce 250 h. (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4; 2016)
 • Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v délce 80 h. (Kritické myšlení a.s.; 2009)

Profesní činnost

 • Soukromá terapeutická praxe (2018 - dosud) - individuální, párové, rodinné a skupinové poradenství
 • Lektor a metodik zážitkové pedagogiky (2009 - dosud)
 • Pedagog na základní škole  (2009 - 2018)
 • Lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v tématu třídnických hodin, žákovských parlamentů (2014 - dosud)
 • Lektor povinného vzdělávání pěstounů (2020 - dosud)

Mgr. Lucie Elias

O MNĚ

Jmenuji se Lucie Elias a narodila jsem se v Mostě. V roce 2020 jsem na Vysoké škole Psychosociálních studií v Praze absolvovala jednooborovou psychologii. Současně jsem při studiu absolvovala pětiletý výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii s orientací na psychodynamické techniky. Specializuji se na poradenskou psychologii pro dospělé, děti a rodinu. Aktuálně se věnuji psychologickému poradenství  a diagnostice v rámci pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově. Během studia jsem absolvovala několik dlouhodobých praxí, a to jako poradenský psycholog v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, mám zkušenost s prací s dětmi s poruchou chování, s poruchou autistického spektra a mentální retardací. Rok jsem v rámci dobrovolnictví pracovala v domově pro seniory v Praze – Chodov, kde jsem působila na pozici poradenského psychologa a aktivního pracovníka sociálních služeb. Mám za sebou téměř 200 hodin v organizaci Masopust (vedení terapeuticko-poradenských skupin a náslechy na individuálních psychologických konzultacích, kde jsem pracovala s lidmi s depresemi, úzkostmi, schizofrenií apod.). Od roku 2017 jsem také pracovala jako online psycholog pro poradnu THERAPIA Praha.

Další specializační odborné vzdělání

 • Komplexní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (dokončena sebezkušenostní část v rozsahu 521 výcvikových hodin)
 • Absolvovaný kurz psychologa ve zdravotnictví zakončený závěrečnou zkouškou
 • Poradenství (Mgr. Janotková) se zaměřením na Rogersovskou psychoterapii
 • Tvarová terapie u dětí (doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Rodinná diagnostika a terapie (doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)
 • Typické problémy v komunikaci s lidmi s poruchou osobnosti (Mgr. Katarína Durecová)

Profesní činnost

 • Soukromá terapeutická praxe (2020 - dosud) - individuální, párové, rodinné a skupinové poradenství, psychologická diagnostika (dg. kognitivních schopností, osobnosti)
 • Psycholog v pedagogicko-psychologické poradně Chomutov (2019 - dosud)
 • Online poradenský psycholog v THERAPIA poradna Praha (2017 - 6/2020)

Mgr. Lucie Novotná

O MNĚ

Narodila jsem se v Chomutově.  Po maturitě na Gymnáziu v Kadani, jsem se nadchla oborem sociální práce a v roce 2000 absolvovala bakalářské studium Sociální práce a sociální politiky na FSE UJEP v Ústí nad Labem. V magisterském studiu jsem pokračovala oborem Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií při Karlově Univerzitě. Již během studií jsem začala sbírat zkušenosti v práci ve všech oblastech prevence látkových závislostí, ale také v personalistice. V roce 2004 jsem nastoupila do Vzdělávací společnosti EDOST a naplno se věnovala vzdělávání dospělých ve veřejném i soukromém sektoru. Témata, kterým se věnuji jsou týmová dynamika, práce se skupinou, prevence stresu a syndromu vyhoření, prezentační dovednosti, asertivní a komunikační dovednosti, motivace, koučování a mentorink.  Logickým vyústěním byl návrat k sociální práci v rámci registrovaných sociálních služeb při Asociaci pracovní rehabilitace. Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, po nemoci či po úrazu, osoby se smyslovým postižením a jejich blízcí.

V roce 2012 jsem zahájila praxi také jako supervizorka pro skupinové a individuální systemické supervize pro přímou péči i management (pobytové i ambulantní sociální služby, poradenské služby, státní správa a samospráva, terénní sociální práce, věznice se specializovanými odděleními a v neposlední řadě i pro týmy pedagogů na základních školách). A v roce 2019 jsem se rozhodla nastoupit do komplexního sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku.

Další odborné kurzy

 • 2012 – 2015 Systemická supervize a koučování – Institut S&K HERMÉS Praha – Mudr. Franitšek Matuška; 500 hodin
 • lektorské dovednosti, fundraising, práce s médii, řešení konfliktů a facilitace, projektový management, teambuilding, pokojná smrt – akceptace a základy komunikace; příprava a řízení projektů; sexualita osob se zdravotním postižením
 • 2016 - 2017 Studijní skupina týmové supervize – Remedium, 56 hodin
 • 2019 – (06/2024) Umění terapie - komplexní psychoterapeutický výcvik po vedením Zdeňka Macka, Ivana Úlehly, Jana Hesouna, Zuzany Kocábové, Lenka Šimková a Pavly Lhotové – celkem 850 hodin