Nabízené služby

Naše soukromá psychologická praxe nabízí 4 typy služeb:

1) Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

Provádíme diagnostiku kognitivních schopností, výukových a výchovných obtíží, specifických poruch učení, školní zralosti, psychických vlastností a profesní orientace.

2) Koučování

Jedná se o metodu rozvoje lidského potenciálu klienta bez psychické či psychiatrické zátěže. Koučování se opírá o myšlenku, že lidé nejlépe rostou, když jim dáme prostor a povzbudíme jejich osobní aktivitu a úsilí. Koučování je postaveno na důsledném optimismu, že každý z nás má v sobě takřka nekonečný rezervoár sil a možností řešení obtížných situací, jen si toho někdy není vědom. A právě od toho je tu kouč. Kouč pomáhá klientovi nejprve zformulovat cíl, zadání, na kterém budou pracovat. A pak ponejvíce klade klientovi otevřené, nenávodné otázky, které ho mají přivést k danému cíli. 

3) Psychologické poradenství

Psychologické poradenství se zaměřuje na překonání osobních potíží klienta nebo rozvoj jeho osobnosti, jeho potenciálu.  Jeho cílem je především řešení aktuální situace nebo nesnází. Poradce napomáhá klientovi si uvědomit různé možnosti řešení dané nesnáze, když sám klient nemá v určité chvíli dost vlastních kompetencí k tomu své trápení řešit. Délka této poskytované služby je obvykle do 10 setkání. Může jít o poradenství individuální, rodinné, párové či skupinové.

4) Psychoterapie

Psychoterapeutická práce je komplexní, vědomá a plánovaná léčba psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch či stavů utrpení s cílem snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví léčené osoby. Psychoterapie je primárně rozhovor terapeuta s klientem, vedený za účelem dosažení, obnovení, rozvoje duševní pohody a vyrovnanosti klienta tak, aby mohl žít život subjektivně spokojený. Součástí tohoto rozhovoru je využití různých psychoterapeutických prostředků, které zahrnují kromě dotazování a naslouchání také různé neverbální techniky a někdy i tzv. práci s tělem. To, co v psychoterapii léčí, je především vztah terapeuta a klienta. Psychoterapie je dlouhodobý a kontinuální proces, který obvykle trvá několik měsíců, někdy i let. Může jít o psychoterapii individuální, rodinnou, párovou či skupinovou.

Individuální poradenství či psychoterapie může probíhat v našich prostorách soukromé praxe, formou online nebo walking therapy (procházka v okolní zástavbě či přírodě).

Pokud nedokážete rychle rozlišit, zda potřebuje poradenství nebo psychoterapii, neváhejte nás kontaktovat a sdílet s námi Vaše obtíže, Váš příběh. Společně se potom dohodneme na tom, jak by měla vypadat budoucí spolupráce. Zda témata, se kterými potřebujete pracovat, jsou skutečně na jednorázovou konzultaci, krátkodobější spolupráci (poradenství) nebo mají hlubší kořeny, které je potřeba rozkrýt (psychoterapie).

 

Typy poradenství/psychoterapie

Individuální

Každý z nás se může dostat do situace, kdy pociťuje nespokojenost v některé oblasti svého života, aktuálně nebo dlouhodobě. Naším cílem není udílet rady a návody, ale nabízet otázky, pomáhat hledat a nacházet Vaše vlastní odpovědi, schopnost k nalezení řešení, k naplňování Vašich přání a potřeb.

  • Nejste spokojeni ve svém životě?
  • Chcete zlepšit kvalitu svého života?
  • Ocitli jste se v náročné životní situaci/krizi?
  • Potřebujete podporu?
  • Chcete se ujistit ve svém rozhodování?
  • Chcete pracovat na svém osobním růstu a sebepoznání?

Skupinové

Skupinová terapie využívá skupinovou dynamiku. Na rozdíl od individuální terapie, která je postavena na vztahu klient – terapeut, skupinová terapie využívá oboustranné komunikace mezi terapeutem a členy skupiny, a rovněž mezi členy skupiny navzájem. Můžete zde nalézt podporu, prostor pro sdílení svých obtíží, naslouchání, akceptování, učení. Je zaměřena na práci s osobními tématy. Skupina je vždy složená z maximálního počtu 11 členů a 2 terapeutů. Terapeuti i členové skupiny jsou vázáni mlčenlivostí, což platí pro veškeré informace, které jsou na skupině vysloveny.

Cíle skupinového poradenství:

  • najít vztah sám k sobě a druhým,
  • naučit se pracovat na sobě,
  • seberealizovat se, porozumět sám sobě,
  • zlepšit komunikační dovednosti.

Párové

Párové poradenství se, jak již je z jeho názvu patrné, zabývá především partnerskou (nejen manželskou) dvojicí a jejich potížemi v soužití. Jedním z nejdůležitějších cílů párové terapie je poskytnout klientům náhled na současné soužití a hledání nových možností vyhovujících oběma partnerům. V párové terapii se pracuje většinou s oběma partnery, ale může se pracovat i pouze s jedním z nich a v sezení se orientovat na manželský nebo partnerský vztah.

Rodinné

Cílem rodinného poradenství je podpora toho, co v rodině funguje, otevřené komunikace, sdílení, interakce a řešení společných úkolů. Jsme nápomocni rodinám při vytváření rodinných dohod a pravidel, při hledání vnitřních zdrojů rodiny. Konečným cílem je pak zlepšení kvality rodinného soužití, stabilizace rodinného prostředí a vytvoření bezpečného rodinného komunikačního prostředí.