DVPP

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV
MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ
AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT – 28419/2015-1-712

Nabízíme následující akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky:

 

 

Spolupráce učitel – asistent pedagoga aneb ve dvou se to lépe táhne

 

Anotace kurzu:

 • Postavení asistenta pedagoga

   • Legislativní ukotvení asistenta pedagoga

   • Různé formy financování asistenta pedagoga

   • Sdílený asistent

   • Přímá a nepřímá pedagogická činnost

   •  

   •  

  1.  

 

 

    • S

 

    • S

    • Spolupráce Učitel – Asistent pedagoga

 • Formy spolupráce

 • nastavení nannnnnnnhnhjnasannnnnas

 • Nastavení spolupráce

 • Pravidla společné péče o žáka s AP

 • Kompetence pedagoga x kompetence AP

 • Spolupráce žák – učitel – asistent pedagoga

 • AP součástí týmu na škole

 • Společné hodnocení žáka

 • Činnost TU a AP směrem k ovlivňování klimatu třídy

 

  • Podpora spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga

 

 • Koordinace spolupráce pedagogů a asistentů pedagoga na škole

 • Metodické vedení asistentů pedagoga

 • Podmínky pro společnou práci pedagoga a asistenta pedagoga

 • Další vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga

 

  • Spolupráce pedagoga a AP se zákonným zástupcem žáka

  • Konfliktní situace/ krizové momenty, úskalí činnosti AP ve třídě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy, asistenty pedagoga a ředitele škol s legislativním rámcem činnosti asistenta pedagoga ve školách. Uvědomit si, jak je důležité vytvoření podmínek pro spolupráci pedagogů a asistentů pedagoga, včetně společného sdílení poznatků o žákovi, společné hodnocení žáka. Jak nastavit podporu pro spolupráci pedagogů školy, asistentů pedagoga. Jak řešit krizové momenty ve spolupráci asistentů pedagoga a pedagogů školy.

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 12

 

Seminář je určen: pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, asistenti pedagoga, ředitelé škol

 

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce, terapeut, lektor;

PhDr. Kamila Mejstříková, psycholog, lektor;

 

Datum konání: 12. 10. 2019 od 9.00 hod.

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03

Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 800 Kč

 

Hodnotím, hodnotíš, hodnotíme

aneb Hodnocení a sebehodnocení ve výuce

Anotace kurzu:

 

Způsoby hodnocení ve výuce

 • Způsoby hodnocení (slovní, známkou, kriteriální, formativní, normované, finální…)

 • Nároky na práci pedagoga. Rizika a úskalí hodnocení aneb musíme hodnotit za každou cenu?

 • Specifika hodnocení podle věku žáků a žákyň

 • Specifika hodnocení podle typu osobnosti žáků a žákyň

 • Specifika hodnocení podle předmětů

 • Vliv hodnocení na výkon žáka / žákyně

Zpětná vazba

 • Od pedagoga k žákům

 • Od žáků k pedagogovi

 • (Ne)přijetí pozitivní zpětné vazby

 • (Ne)přijetí negativní zpětné vazby

 

Sebehodnocení

 • Typy sebehodnocení žáků

 • Věková hranice dětí, aneb co lze v jakém věku očekávat

 • Sebehodnocení pedagoga (sebereflexe)

 

Praktické ukázky hodnocení, sebehodnocení a poskytování zpětné vazby

 • Praktické ukázky a jejich využití ve výuce

 • Odborná literatura, zdroje (předání v prezentaci)

 

Vzdělávací cíl: Kurz si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti hodnocení a poskytování zpětné vazby dětem ve výuce, vedení dětí k nácviku sebehodnocení i vedení sebe samotného k efektivní sebereflexi. Absolvent je schopný rozlišit vhodné příležitosti pro konkrétní způsob hodnocení, je připravený hodnotit, být hodnocen a hodnotit se.

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Seminář je určen: pedagogy 1. a 2. stupně základních škol

 

Délka kurzu: 9 vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Kateřina Králíčková, speciální pedagog, poradce a lektor

 

Datum konání:. 19. 10. 2019 od 9.00 hod.

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03

Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 800 ,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO ŽÁKY S pas A ADHD

Anotace kurzu:

 

 • Poruchy autistického spektra (PAS)

 • ADHD

 • Podpůrná opatření pro žáky s PAS a ADHD – pedagogická intervence, AP, doporučené pomůcky, IVP, krizový plán pro žáky s PAS (doporučení MŠMT)

 • Nácvik sociálních dovedností – skupinová a individuální forma, nácvik ve třídě, v reálném světě, techniky nácviku sociálních dovedností, představení doporučených programů, např. Druhý krok, představení pomůcek.

Vzdělávací cíl: Prohloubit znalosti problematiky PAS a ADHD, získat dovednosti pro realizaci pedagogické intervence u žáků s PAS a ADHD. 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 8 hodin

 

Lektor: Mgr. Kamila Tóthová, psycholog, metodik prevence, lektor

 

Datum konání: 18. 11. 2020 od 9.00 hod.

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 750,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ V POMÁHAJÍCÍ PROFESI, ANTISTRESOVÉ RELAXAČNÍ TECHNIKY

Anotace kurzu:

 

 • Stres

Vymezení stres, typy stresu, hmotné a emocionální stresory

Práce s vlastními zdroji stresu – zvědomení, rozpoznání vlastních stresových signálů

Reakce na stres (poplach, boj, vzdor, rezignace a kapitulace)

Projevy stresu na různých úrovních (myšlenky, tělesné projevy, pocity, chování)

Zvládání stresu na úrovni tělesné a emoční

Adaptivní a neadaptivní strategie zvládání stresu

 • Syndrom vyhoření

Definice syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření a jiné duševní poruchy

Model syndromu vyhoření podle Ch. Maslachové

Příčiny vyhoření

 • Pedagogický pracovník a jeho role, možnosti, limity a kompetence

 • Sycení/ nesycení potřeb

 • Potřeby učitele, žáka a rodiče

 • Následky a prevence syndromu vyhořen

 • Rituály v práci

 • Antistresové relaxační technik

Protistresové dechové cvičení /kontrolovaný dech

Racionální protistresová činnost

Zastavení myšlenek

Využití představivosti

Progresivní svalová relaxace

Autogenní trénink

Meditace Vizualizace

Mandaly

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s pojmem stres a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích. Pedagogové získají přímou zkušenost, jak pracovat se stresovými faktory v pracovním prostředí, jak lépe porozumět svým rolím, možnostem, kompetencím a limitům ve své profesi, a tím předcházet vyčerpání a syndromu vyhoření.

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 7 hodin

 

Lektor: PhDr. Kamila Mejstříková, psycholog, terapeut, poradce, lektor;

Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce a terapeut;

 

Datum konání: 30. 11. 2019 od 9,00 hod.

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 650,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivní styly učení žáků

Anotace kurzu:

 

 • Proč je důležité naučit žáky efektivně se učit?

 • Podmínky k učení

Co je učení a efektivní učení?

Co ovlivňuje učení žáků?

 • Diagnostika stylu učení žáka

 • Školní motivace žáků

Vnitřní a vnější motivace

Jak pracovat na vnitřní motivaci aneb kvůli čemu se učím?

 • Paměť

Jak funguje naše paměť?

Druhy paměti

Křivka zapomínání

 • Metody efektivního stylu učení – sebezkušenostní část

Myšlenkové mapy

Metoda POČAČO

Metoda LOCI

 • Mnemotechnické pomůcky

 • Tréma, nervozita a stres žáků

Rozdíl mezi trémou a stresem

Jak zvládat stres - techniky zvládání stresu a trémy

 

Vzdělávací cíl: Cílem kurzu je umět žákům předat potřebné kompetence k efektivnímu učení, které zahrnují řadu dovedností. Naučit žáka poznat, jak jeho učení funguje (pozornost, paměť, myšlení), jak se učí a které vnitřní a vnější faktory pozitivně nebo negativně ovlivňují jeho učební proces. Naučit žáka vytvářet efektivní strategie učení a aplikovat je na různé učební situace.

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogy ZŠ 1. a 2. stupně, SŠ, VP

 

Délka kurzu: 7 hodin

 

Lektor: Mgr. Kamila Tóthová, školní psycholog

 

Datum konání: 4. 12. 2019 od 13,30 hod.

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 650,- Kč

 

 

 

 

 

Podpůrná opatření pro žáky se specifickou poruchou učení

Anotace kurzu:

 

 • Specifické poruchy učení · Charakteristika jednotlivých specifických poruch učení · Příčiny SPU, inteligence a SPU · Dyslexie – projevy, typy, … · Dysgrafie  · Dysortografie - ukázky písemných projevů – co je a co není dysgrafie, dysortografie · Typy chyb v písemných projevech · Dyskalkulie · Prevence SPU

 • Od diagnostiky až k nastavení podpůrných opatření  · Pedagogická diagnostika žáka při podezření na SPU · Plán pedagogické podpory – 1.stupeň podpůrných opatření · Odeslání žáka na specializované pracoviště ŠPZ · Návrh podpůrných opatření a Doporučení ŠPZ

 • Nastavení podpůrných opatření · Vypracování IVP, PLPP · Organizace práce · Metody práce · Úprava obsahů · Personální zajištění · Materiální zajištění · Spolupráce s rodiči žáka, spolupráce s učiteli žáka

 • Konkrétní opatření u žáků s SPU · Podpůrná opatření ve fázi osvojování učiva · Podpůrná opatření ve fázi upevňování učiva · Podpůrná opatření ve fázi ověřování učiva.

 • Hodnocení a sebehodnocení v rámci SPU · Typy hodnocení  · Tolerance při hodnocení žáků s SPU · Kompetence žáka

 • Efektivní styly učení u žáků s SPU · Práce s poznámkami a zápisy žáků · Myšlenkové mapy · Mnemotechnické pomůcky a další metody · Trénink paměti

Vzdělávací cíl: Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti nastavení podpůrných opatření při vzdělávání žáků s SPU. Prezentovány budou konkrétní postupy, které vedou k prevenci, zmírňování, popř. kompenzaci specifických obtíží. Cílem semináře je rozšířit kompetence učitelů v problematice SPU a v její praktické části – nastavení podpůrných opatření.

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 12

 

Určeno pro: pedagogy ZŠ 1. a 2. stupně, SŠ, VP

 

Délka kurzu: 8 hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce a terapeut

 

Datum konání: 6. 12. 2019 od 9,00 hod.

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak na emoce ve třídě? aneb Emoční výchova jako primární prevence rizikového chování

Anotace kurzu:

 

 • Kdy pracovat s emocemi ve třídě

Patří téma emocí do "běžné"/ každodenní práce se třídou?

Vstupuji do třídy s tématem emocí ve chvíli, kdy cítím nějaké problémy?

Zakomponuji téma emocí do jiného tématu x přicházím do třídy s tématem emocí odděleně?

 • Čeho se vyvarovat při práci ve třídě aneb Bezpečně s emocemi

Osobnostní limity lektora/pedagoga

Kompetence lektora/pedagoga

Hranice bezpečí/nebezpečí

Čitelnost x nečitelnost, "čtení" emocí

Negativní - pozitivní - "žádné" emoce

Téma emocí v rámci všeobecné PP

 • Sociálně-emocionální učení

 • Základní emocionální kompetence, které si má žák osvojit ve škol

Sebeuvědomění

Seberegulace

Sebemonitorování a vystupováni (projev)

Empatie a perspektiva přijetí

Sociální dovednosti

 • Jaké techniky zvolit při práci s emocemi ve třídě

 • Pomůcky pro práci s emocemi ve třídě

Pracovní listy - Etická výchova

Preventivní program Druhý krok

Další pomůcky (např. Emušáci)

 • Sebezkušenostní část – techniky z emoční výchovy

 

Vzdělávací cíl: Seznámit se s možnostmi a limity preventivní práce v oblasti emoční výchovy žáků. Získat přehled o preventivních programech a pomůckách, které lze využít v rámci emoční výchovy. Zažít a vyzkoušet si některé techniky z emoční výchovy.

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ, ŠMP, VP, vychovatelky ze školních družin

 

Délka kurzu: 7 hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce a terapeut;

Mgr. Kamila Tóthová, psycholog, metodik prevence, lektor;

 

Datum konání: 11. 1. 2020 od 9.00

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 750,- Kč

 

 

 

 

 

Naše praxe dále nabízí následující kurzy, pro které v tomto pololetí není vypsán konkrétní termín. V případě zájmu o tyto kurzy nás rovněž prosím kontaktujte. Sdělíme Vám, kdy bude daný kurz probíhat. Některé kurzy je možné po dohodě s lektory realizovat i ve škole pro pedagogický sbor.

 

ZÁROVEŇ BYCHOM VÁS CHTĚLI INFORMOVAT, ŽE TAKÉ PLÁNUJEME 120 HOD. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - KURZ ASISTENTA PEDAGOGA. Nyní čekáme na akreditaci vzdělávací instituce.

 

 

SO-RA-D – SOCIOMETRICKÁ RATINGOVÁ METODA pro diagnostiku školních tříd a dalších skupin

 

 

Anotace kurzu

 • základní pojmy – klima třídy, hierarchie žáků ve třídě

 • zásady diagnostiky vztahů mezi dětmi ve třídě

 • struktura a technický popis metody SORAD

 • vyhodnocení a interpretace výsledků

 • práce s výstupy z dotazníků

 • základy následné práce se třídou

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací cíl: Sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D) autora Vladimíra Hrabala je diagnostickou metodou určenou pro diagnostiku školních tříd a dalších skupin od 6.ročníku ZŠ. Jeho správné použití umožňuje zorientovat se ve vztazích ve skupině, pochopit sociální intrakce, které v ní probíhají, zhodnotit míru a zdroje odolnosti této skupiny vůči vzniku sociálně nežádoucích jevů, vytipovat ohrožené jedince atd. Kurz seznámí s nově vydanou počítačovou verzí Hrabalova dotazníku, s možnostmi a způsoby jeho používání, ukáže, jak zpracovat získané výsledky a jak s nimi dále zacházet. Součástí kurzu je i školení v práci s PC programem pro snímání a vyhodnocování SO-RA-D.

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 12

 

Seminář je určen: výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, školní speciální pedagogové

 

Délka kurzu: 9 vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce, terapeut, lektor

 

Datum konání:

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03

Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1300 Kč (V ceně je zahrnuto kurzovné, CD s PC programem pro snímání a vyhodnocování dotazníku, testová příručka, příručka k užívání PC programu, dvě instrukce, záznamové a vyhodnocovací archy pro práci s dotazníkem formou papír/tužka).

 

 

 

Kurz reedukace specifických poruch učení

Anotace kurzu:

 

 • Specifické poruchy učení

 • Podmínky k reedukaci SPU

 • Cíle a úskalí reedukace SPU

 • Materiální vybavení k reedukaci SPU

 • Vstupní a výstupní diagnostika specifických potíží

 • Motivace žáka k reedukaci, efektivita reedukace

 • Hodnocení a sebehodnocení v rámci SPU

 • Spolupráce s rodiči žáka, spolupráce s učiteli žáka

 • Reedukace

 • Odborná literatura, pomůcky a materiály k reedukaci

 

Forma: interaktivní výcvikový kurz

 

Maximální počet účastníků: 12

 

Hodinová dotace: 40 hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, lektor, poradce a terapeut

Mgr. Kateřina Králíčková, speciální pedagog, poradce a lektor

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Datum konání (3 setkání):

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 4.500,- Kč celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVIZE FORMOU BALINTOVSKÉ SKUPINY PRO ŠKOLNÍ PRAXI

(VYUŽITÍ STRUKTURY VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO KRUHU PRO PŘÍPADOVOU PRÁCI V KOLEKTIVU PEDAGOGICKÉHO SBORU)

 

 

Anotace kurzu:

 • Vymezení supervize jako pojmu

Definice a rozdíly v pojmech supervize, intervize, hospitace, porada

Dosavadní zkušenosti účastníků se supervizí

Volné asociace k pojmu supervize (pozitivní a negativní náboj pojmu)

Výhody a nevýhody supervize, přínos supervize

Proces rozhodování - vstoupení do supervize

Druhy supervize

 • Michael Balint – historie, působení

 • Vznik Balintovských skupin

 • Struktura a pravidla balintovské skupin

 • 2x Balintovská skupina – sebezkušenostní část

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s pojmem supervize ve formě balintovské skupiny. Představit přesnou strukturu a pravidla balintovské skupiny. Pedagogové získají přímou zkušenost s touto formou supervize. Během semináře budou moci pracovat na svém konkrétním případu. Hlavním cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům výhody a přínos supervizí a jejich důležitost pro pomáhající profese.

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 12

 

Určeno pro: pedagogové 1.a 2.stupně ZŠ a SŠ, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 7 hodin

 

Lektor: Mgr.Kamila Tóthová, psycholog, poradce, lektor;

Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce a terapeut;

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena: 1500 Kč/ za setkání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení třídnických hodin aneb Třídnická hodina – ve třídě pohoda?

 

Anotace kurzu:

 

 • Smysl třídnické práce

   • Proč se věnovat třídnické práci

   • Co očekávám od třídnické práce?

   • Motivace žáků ke spolupráci na klimatu třídy

   • Formy třídnické práce

   • Podpora při zajištění TH

 

 

    • S

    •  

    • S

    • Způsob vedenzZnhZpůsob vedení třídnických hodin

 • Zásady vedení TH

 • Pravidla společné práce

 • Kompetence pedagoga x kompetence žáků

 • Osobnost třídního učitele

 • Třídní učitel v roli sociálního manažera

  • Struktura třídnické hodiny

 • Rozehřívačky (nebo „zklidňovačka“)

 • Uvedení do tématu (senzibilizace)

 • Vlastní aktivita (diskuse, nácvik, realizace techniky apod.)

 • Transfer

 • Reflexe

 

  • Témata v rámci třídnických hodin, typy aktivit

 • seznamovací hry

 • hry na stanovení pravidel

 • hry zaměřené na identitu třídy

 • hry na posílení vztahů ve třídě

 • aktivity na řešení specifických potřeb skupiny

 • uvolňovací aktivity

 • řešení aktuálních problémů

 • Sociometrie a práce na vztazích

 • Rozvoj specifických dovedností

 • Prevence rizikového chování

 • komunikační techniky,

 • sebepoznávaní i poznávaní druhých s jejich odlišnostmi

 • kooperace a její využití

 • sebeovládání

 • aktivity na čtení emocí a práce na emocích

 • vzájemná tolerance projevu a chování

 • posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry

 • asertivní techniky

 

 

 

 

 • Příklady aktivit na jednotlivá témata TH

 • Praktické ukázky rozehřívaček

 • Praktické ukázky tematických aktivit

 • Praktické ukázky zpětné vazby

 • Praktické ukázky zarámování tematických aktivit

 

 • Přínosy a úskalí třídnických hodin

 • Přínos třídnických hodin

 • Úskalí třídnických hodin

 • Na co si dát pozor

 • Problémové situace – co teď?

 

 

 

Vzdělávací cíl: Seznámit třídní učitele a poradenské pracovníky školy se smyslem třídnické práce v podobě třídnických hodin. Uvědomit si, jakou roli hraje třídní učitel v ovlivňování klimatu třídy. Jak nastavit třídnické hodiny smysluplně a jak docílit motivace žáků při třídnické práci. Jak řešit krizové momenty/témata třídy v rámci třídnických hodin.

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 12

 

Seminář je určen: pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, školní metodikové prevence, výchovní poradci

 

Délka kurzu: 12 vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce, terapeut, lektor;

PhDr. Kamila Mejstříková, psycholog, lektor

 

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03

Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 800 Kč

 

 

 

 

KLIMA TŘÍDY

Anotace kurzu:

 

 • Školní třída jako sociální skupina

Formování třídy a žáka

Poznávání školní třídy jako sociální skupiny

Pozice žáka ve školní třídě

Prostředí, klima, atmosféra

 • Sociální klima školní třídy a způsoby jeho zkoumání

Činitelé ovlivňující sociální klima školní třídy

Diagnostika sociálního klimatu školní třídy

Jak lze ovlivňovat klima ve školní třídě

Klima školní třídy z pohledu vedení školy, ŠMP, TU, žáků, rodičů

 

Vzdělávací cíl: Získat ucelený přehled o metodách mapování klimatu třídy a způsobech práce s klimatem třídy.

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Seminář je určen: pro třídní učitele 1. a 2. stupně základních či základních škol praktických a prvních dvou ročníků středních škol, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Kamila Tóthová, školní psycholog

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03

Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 650,- Kč

 

 

 

KÁZEŇ A KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY

Anotace kurzu:

 

Kázeň I.:

 

 • Faktory ovlivňující kázeň na škole

 • Nejčastější kázeňské problémy na škole

 • Mapování kázně

 • Kompetence pracovníků školy při řešení kázeňských problémů

 • Pomoc jiných institucí při řešení kázeňských problémů

 • Zakotvení kázně v dokumentech školy

 • Preventivní a intervenční aktivity při řešení kázeňských potíží

 

Kázeň II.:

 

 • Možnosti řešení formou represivních opatření

 • Možnosti řešení formou podpůrných opatření

 • Efektivita a neefektivita často používaných usměrňujících prostředků na škole

 • Prevence kázeňských problémů na škole

 • Ukázky řešení kázeňských problémů na škole

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s pojetím kázně v prostředí škol, možnostmi diagnostiky,prevence a intervence. Získat dovednost řešit běžné kázeňské přestupky, poskytnout frekventantům přehled kázeňských prostředků.

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Seminář je určen: pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ, VP, ŠMP,

 

Délka kurzu: 2 x 6 vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, školní speciální pedagog, poradce a terapeut

.

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1000,-Kč celkem

 

 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY

Anotace kurzu:

 

 • Jednotlivé poruchy příjmu potravy (dále PPP) z pohledu MKN-10, DSM-IV

 • Nové PPP (ortorexie, bigorexie, drunkorexie)

 • Ukázky materiálů a pomůcek využitelných v prevenci PPP

 • Vhodné a méně vhodné metody prevence PPP – co nedělat v prevenci PPP

 • Využití filmů v prevenci PPP

 • Seznámení s pro ana blogy

 • Seznámení s webovými stránkami zaměřenými na PPP

 

Vzdělávací cíl: poskytnout pedagogům základní přehled oPPP,nastínit možnosti prevence a intervence

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogy 1. a2. stupně ZŠ, VP, ŠMP

 

Délka kurzu: 5 hodin

 

Lektor: Mgr. Kamila Tóthová, psycholog, metodik prevence;

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 400,-

 

 

 

 

 

ŠIKANA – DIAGNOSTIKA, PREVENCE, INTERVENCE

Anotace kurzu:

 

 • Pedagogové budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k problematice šikany (šikana, kyberšikana, agrese, agresivita)

 • Mechanismy vzniku a rozvoje šikany (případně kyberšikany)

 • Typologie agrese

 • Stádia šikany – možnosti prevence a intervence v jednotlivých stádiích

 • Diagnostika – oběti, třídy

 • Prevence, intervence, krizová intervence – kompetence pedagoga

 • Metodické doporučení MŠMT k šikaně a metodický pokyn MŠMT

 • Ukázky technik k prevenci šikany a dotazníků

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s jednotlivými formami šikany, možnostmi diagnostiky,prevence a intervence

 

Forma: interaktivní seminářa workshop

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogy 1. a 2.stupně, VP, ŠMP

 

Délka kurzu: 8 hodin

 

Lektor: Mgr. Kamila Tóthová, školní psycholog

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 800,-

 

 

 

JAK OPTIMÁLNĚ NASTAVIT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY VZHLEDEM K ÚROVNI INTELIGENCE ŽÁKA

Anotace kurzu:

 

 • Vymezení inteligence jako pojmu

Definice inteligence

Vývoj inteligence

Druhy inteligence

Klasifikace inteligence

 • Diagnostika úrovně inteligence

 • Nadaný žák

Popis nadaného žáka

Podpůrná opatření a metody práce s nadaným žákem

Obtíže objevující se i u nadaných žáků

 • Intelektově slabší žák

Popis intelektově slabšího žáka

Podpůrná opatření a metody práce s intelektově slabším žákem

 • Mentálně postižený žák

Popis mentálně postiženého žáka

Podpůrná opatření a metody práce s mentálně postiženým žákem

Vzdělávací instituce věnující se mentálně postiženým

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s pojmem inteligence a vším s ním spojeným (definice, vývoj, druhy a klasifikace inteligence). Pedagogové získají povědomí o diagnostice úrovně inteligence (kdo je oprávněn ke stanovení úrovně IQ, jak často se může diagnostika opakovat apod.). Hlavním cílem vzdělávacího programu je ale předat účastníkům informace nápomocné k nastavení optimálních podmínek pro vzdělávání žáků, jejichž úroveň inteligence se odchyluje od průměru (nadaný nebo naopak intelektově slabší či mentálně postižený žák).

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogy 1. a 2. stupně, VP, ŠMP

 

Délka kurzu: 8 hodin

 

Lektor: PhDr. Kamila Mejstříková, psycholog, lektor

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 650,- Kč

 

 

 

 

 

 

JAK UČITEL A ŽÁK KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLI ANEB JAK POSÍLIT SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

UČITELE A ŽÁKA

 

Anotace programu:

 

Práce s náročným žákem (6 h)

 • teoretický základ v oblastech: příčiny nevhodných či neobvyklých projevů v chování; diagnostika příčin

 • aktivní práce ve skupině - klasifikace problémových typů chování a jednání

 • sebereflexe účastníků v obtížně zvládnutelných situacích v životě školní třídy, s následnou analýzou možných řešení v dané situaci

 • práce s vlastními kazuistikami problémových školních situací

 

Práce s třídním kolektivem jako sociální skupinou (8 h)

 • teoretický základ v oblastech: dynamika sociální skupiny; zásady práce se skupinou; sociometrie jako diagnostické vodítko při zjišťování klimatu třídního kolektivu aktivní práce ve skupině

 • záchytné body (zásady) při práci s třídním kolektivem

 • identifikace příčin selhávání třídy jako sociální skupiny

 • aktivní práce ve dvojicích: co s výsledky sociometrického šetření?

 

Preventivní práce s třídním kolektivem se zaměřením na sociální učení (6 h)

 • reflexe pozitivních a rozvojových stránek školy v oblasti kázně a prosociálního chování a jejich využití při sestavení strategie v této oblasti

 • zásady poskytování zpětné vazby a sebehodnocení žáka i učitele

 

Vzdělávací cíl: Získat teoretické i praktické znalosti adovednosti v oblasti sociálních kompetencích při práci s jednotlivcem i se skupinou.

 

Forma: Cyklus seminářů včetně dílny, celkem 20 hodin

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Seminář je určen: pedagogové 1. a 2.stupně ZŠ, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 20vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, školní speciální pedagog, poradce a terapeut

Mgr. Kamila Tóthová, pedagog, metodik prevence

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03

Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 1600,-

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKACE SE ŽÁKEM V OBDOBÍ PUBERTY ANEB ŽERTY PUBERTY

 

Anotace kurzu:

 

 • Vymezení pojmu adolescence

 • Charakteristika období puberty a adolescence

 • Výzkumy z oblasti adolescence

 • Úskalí komunikace s adolescenty

 • Adolescence a rizikové chování

 • Zásady komunikace s pubescentem a adolescentem

 • Modely v komunikaci s pubescentem a adolescentem

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s charakteristikou období puberty a adolescence, jakýmzpůsobem se charakteristické znaky tohoto období mohou promítat do školního prostředí. Poskytnout pedagogům přehled o efektivních a neefektivních modelech komunikace se žáky v tomto náročném vývojovém období. Zároveň seznámit pedagogy s rizikovým chováním v tomto období a jak předcházet rizikovému chování v tomto období.

 

Forma: interaktivní seminář

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Seminář je určen: pedagogové 2.stupně ZŠ a SŠ, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 6vyučovacích hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, školní speciální pedagog, poradce a terapeut

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena kurzu pro 1 účastníka: 600,-

 

 

 

STYLY SOUČASNÉ MLÁDEŽE SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH RIZIKA

 

Anotace kurzu:

 

 • během semináře se účastníci seznámí krátce s historií subkultur a se základními pojmy

 • přehled nejznámějších subkultur a stylů mládeže

 • vybrané subkultury/styly (EMO, tecno, horrorcore,..) – audio a video ukázky, obrazové materiály, blogy, webové stránky

 • rizikové chování spojované se s příslušností k subkulturám/stylům

 • prevence takového rizikového chování

 

Vzdělávací cíl: poskytnout pedagogům základní přehled současných stylů/subkultur mládeže, aby mohlilépe odhadnout případná rizika a poskytovat žákům i jejich rodičům objektivní informace.

 

Forma: interaktivní seminář, dotazník, neverbální technika

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogy 2. stupně a SŠ, VP, ŠMP

 

Délka kurzu: 5 hodin

 

Lektor: Mgr. Kamila Tóthová, pedagog, metodik prevence

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena: 500,-

 

 

 

 

 

 

 

SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE – INTERVENCE

PEDAGOGA

 

 

Anotace kurzu:

 

 • úvod do problematiky, definice syndromu CAN

 • sexuální zneužívání dětí (definice, prevalence, typy zneuživatelů, změny v chování dítěte, rodina s incestem, nepříbuzné osoby, internet, sexuální experimentování, podíl společnosti, rizikové děti, následky)

 • fyzické (tělesné) týrání a zanedbávání dětí (definice, změny v chování dítěte, známky na těle dítěte)

 • trauma – úrovně traumatizace, akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha – emoční inhibice, sociální izolace, emoční excitace, vyhýbavé chování, snížení výkonnosti, co dítě potřebuje

 • možnosti řešení sy CAN ve škole – kdo řeší, s kým spolupracuje, Legislativní rámec, Jak postupovat – klíčový rozhovor s žákem, nedůvěřivé dítě, odborník, tabu zóny, Policie, OSPOD, Cíl řešení, Ukázky řešení na škole – modelové situace (práce ve skupinách – učitel, oběť, pozorovatel rozhovoru)

 

Vzdělávací cíl: Seznámit pedagogy s pojmem inteligence a vším s ním spojeným (definice,vývoj, druhy a klasifikace inteligence). Pedagogové získají povědomí o diagnostice úrovně inteligence (kdo je oprávněn ke stanovení úrovně IQ, jak často se může diagnostika opakovat apod.). Hlavním cílem vzdělávacího programu je ale předat účastníkům informace nápomocné k nastavení optimálních podmínek pro vzdělávání žáků, jejichž úroveň inteligence se odchyluje od průměru (nadaný nebo naopak intelektově slabší či mentálně postižený žák).

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogy 1. a 2. stupně, VP, ŠMP

 

Délka kurzu: 7 hodin

 

Lektor: Mgr. Kateřina Hurníková, psycholog, poradce;

PhDr. Kamila Mejstříková, psycholog, lektor

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena: 700,-

 

 

 

 

Jak připravit adaptační výjezd třídy?

 

Anotace kurzu:

 • Organizační zajištění adaptačního výjezdu

Motivace žáků třídy a jejich rodičů k pobytu

Podmínky adaptačního pobytu

Personální zajištění adaptačního pobytu

Zajištění finanční podpory na adaptační výjezd

 • Sestavení programu adaptačního pobytu

Adaptačně-preventivní bloky výjezdu

Metody a formy vhodné v rámci adaptačního pobytu

Úskalí a zisky adaptačního pobytu

 • Sebezkušenostní část – techniky použitelné v rámci adaptačního pobytu

 • Klima třídy a fáze skupiny

Fáze vývoje skupin

Historie třídy

Orientační mapování klimatu skupiny

 • Třída před a po adaptačním pobytu

Mapování situace v třídním kolektivu před odjezdem a po odjezdu

Konzultace s původním třídním učitelem

Následné preventivní aktivity ve třídě po adaptačním pobytu

 

Vzdělávací cíl: Naučit se sestavit program na adaptační pobyt „šitý na míru“ dané třídě. Rozumět fázím vývoje skupiny. Umět nastavit třídnické a preventivní aktivity po adaptačním pobytu

 

Forma: interaktivní seminář, workshop

 

Maximální počet účastníků: 15

 

Určeno pro: pedagogové 1.a 2.stupně ZŠ, pedagogové SŠ, ŠMP, VP

 

Délka kurzu: 8 hodin

 

Lektor: Mgr. Karolina Homolová, speciální pedagog, poradce a terapeut;

Mgr. Kamila Tóthová, pedagog, metodik prevence, lektor;

 

Místo konání: Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov, Husova 2160/12, 430 03 Chomutov (přízemí vlevo, zvonek – Poradna)

 

Cena: 750 Kč

 

 

KONTAKTY

Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov

Husova 2160/12

430 03 Chomutov

poradenstvi.chomutov@gmail.com

 

Mgr. Karolina Homolová: kajahomka@seznam.cz, tel. 737 829 829

Mgr. Kateřina Králíčková: katka.kralik@seznam, tel. 724 079 663

PhDr. Kamila Mejstříková: kamila.mejstrikova@seznam.cz, tel. 777 592 449

Mgr. Kamila Tóthová: kamila.toth@seznam.cz, tel. 721 834 594

 

V případě zájmu proškolení pedagogického sboru  lze oslovit lektora a domluvit si individuální termín školení mimo výše uvedené termíny.

Úhrada za kurz se provádí :

1.hotově nejpozději v den konání vzdělávacího programu

2.bankovním převodem na základě faktury vystavené dle uvedených fakturačních údajů

Storno přihlášky na vzdělávací program: Pokud objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději však 14 dní před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že objednatel zruší účast na kurzu méně jak 14 dní před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud objednatel zruší účast v den konání kurzu, nemá nárok na vrácení kurzovného. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo listovní zásilkou) stornování kurzu.

Osvědčení: Všechna nabízená školení jsou akreditována MŠMT ČR. Subjekt je akreditován jako instituce pod č.j. MŠMT – 28419/2015-1-712. Po absolvování vzdělávacího programu obdrží frekventant OSVĚDČENÍ.

Přihlášku zašlete prosím buď naskenovanou (i s podpisem účastníka) na emailovou adresu uvedeného lektora nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.

Emailové adresy lektorů:

kamila.mejstrikova@seznam.cz

Kamila.Toth@seznam.cz

katerina.hurnikova@gmail.com

kajahomka@seznam.cz